top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN KLAVER KINDERHOCKEY EN VOETJEBAL

Art. 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL georganiseerde activiteiten. Door deelname aan KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL gaat de speler / ouder akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Art. 2 Definities

2.1 Met activiteit wordt bedoeld alle door KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld een serie trainingen, een clinic of een kamp.

2.2 Onder cursusgeld wordt verstaan het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door de KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL georganiseerde activiteit vermeerderd met het eventueel verschuldigde inschrijfgeld.

2.3 Met KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL wordt bedoeld de hockey- en/of voetablschool.

 

Art. 3 Duur en indeling van de training

3.1 De trainingen duren 45/60/75 minuten en worden gegeven door een door KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL opgeleide trainer.

3.2 Bij de indeling van de spelers wordt gekeken naar leeftijd en niveau.

 

Art. 4 Aanmelding en inschrijving

4.1 Aanmelding voor één van de activiteiten geschiedt door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier aan te vragen bij KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL 

4.2 Een aanmelding voor een activiteit wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL het volledig ingevulde aanmeldformulier heeft ontvangen.

4.3 Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.4 De speler ontvangt per email een bevestiging van de aanmelding.

4.5 De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

4.6 De inschrijving bij KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL is voor onbepaalde tijd en komt te vervallen na een schriftelijke opzegging (email).

4.7 Bij een naar het oordeel van KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL te gering aantal inschrijvingen voor een activiteit, wordt deze geannuleerd. Van de annulering krijgt de speler uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit een bevestiging.

 

Art. 5. Betaling

5.1 De hoogte van het cursusgeld wordt per activiteit vermeld op de website van KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL 

5.2 Indien de speler zich voor de eerste keer aanmeldt bij KLAVER KINDERHOCKEY is men 30 euro inschrijfgeld verschuldigd. Bij VOETJEBAL is men 35 euro inschrijfgeld verschuldigd.

5.3 Het inschrijfgeld en het cursusgeld worden d.m.v. automatische incasso geïncasseerd. Dit gebeurt echter pas nadat u akkoord bent gegaan met deze incasso en de datum van de te incasseren bedragen.

5.4 Mocht er niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, dan zal er een factuur worden verzonden voor het verschuldigde cursusgeld vermeerderd met 10 euro administratiekosten.

 

Art. 6. Verhindering, afgelasting en annulering                                                                                           

6.1 Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

6.2 KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten. Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht.

6.3 Bij annulering door de speler worden er tot een maand voor aanvang van de activiteit geen kosten in rekening gebracht. Hierna wordt €25 administratiekosten gerekend. Bij annulering door de speler binnen een week voor aanvang van de activiteit wordt 50 % van het cursusgeld gerekend. Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de activiteit blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit kostenloos te annuleren, er dient dan wel een doktersverklaring te worden overlegd.

6.4 Bij annulering van de activiteit door KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL krijgt de speler hiervan uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit bericht. De speler wordt alsdan na overleg in een andere groep geplaatst. Slechts indien een speler redelijkerwijs niet in een andere groep kan worden geplaatst, wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

 

Art. 7 Lesmateriaal

7.1 Bij de eerste aanmelding krijgt de speler een tenue van KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL voorzien van het logo.  Na betaling van het cursusgeld wordt het tenue eigendom van de speler.

7.2 Het dragen van het tenue tijdens de activiteit is verplicht.

7.3 Het dragen van scheenbeschermers en een mondbeschermer bij de hockeytraining is verplicht.

 

Art. 8 Aansprakelijkheid

8.1 Deelname aan door KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.

8.2 KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan een door KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL te werk zijn gesteld of van wier diensten door KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL gebruik is gemaakt, tenzij aan KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL opzet of grove schuld kan worden verweten.

8.3 KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende verenigingen en scholen. De speler dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL . Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op desbetreffende speler.

8.4 KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

8.5 KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de activiteit, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

 

Art. 9 Foto's

Alle audio- en/of visuele opnames door KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL tijdens trainingen of andere door haar georganiseerde activiteiten gemaakt, zijn eigendom van KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL . Door aanmelding geeft men KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL het recht de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL 

 

Art. 10 E-mail

KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL houdt alle deelnemers aan de activiteiten via email en nieuwsbrieven op de hoogte van activiteiten en acties.

 

Art.11  Bedrijf

Het is ten strengste verboden informatie over lesstof, opbouw of materialen verkregen via KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL te gebruiken voor eigen (commerciele) doeleinden of door te spelen aan derden zonder vooraf nadrukkelijke schriftelijke toestemming van het KLAVER KINDERHOCKEY EN/OF VOETJEBAL hoofdcentrum in Den Haag.

bottom of page